O nama

Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu je demokratski organizovano udruženje, koje djeluje kao izborno predstavničko tijelo koje zastupa interese studenata Univerziteta u Sarajevu, učestvuje u radu i odlučivanju u tijelima Univerziteta u Sarajevu, koordiniše rad i utvrđivanje zajedničke politike studentskih vijeća organizacionih jedinica Univerziteta, te obavlja druge poslove utvrđene Zakonima i podzakonskim aktima.

Mi smo nepolitička, nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija koja poštuje načelo jednakosti svih studenata, te svačija prava i slobode nezavisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom porijeklu, imovini, rođenju, obrazovanju, društvenom položaju ili drugim osobinama.


Programski ciljevi i djelatnosti Studentskog parlamenta su:

1)Poštivanje prava čovjeka i građana zagarantovanih međunarodnim sporazumima;

2)Kontinuirana briga o statusnim pitanjima studenata u vezi sa studijem;

3)Briga o studentskom standardu i pravima studenata;

4)Afirmacija moralnih, naučnih, umjetničkih, kulturnih i intelektualnih vrijednosti bosanskohercegovačkog društva i na tim vrijednostima, kao i na civilizacijskim tokovima, razvoj svestrane ljudske ličnosti;

5)Uključivanje studenata u evropske i svjetske tokove života, prevazilazeći geografske i političke regionalizacije i ograničenja, kao i uključenje studenata u sve tokove obnove i razvoja Bosne i Hercegovine;

6)Zalaganje za slobodu naučnog, umjetničkog, nastavnog i obrazovnog procesa, te otvorenog dijaloga sa društvom;

7)Uvođenje studenata kroz obrazovni proces u naučne/umjetničke i stručne projekte od značaja za Univerzitet i Bosnu i Hercegovinu;

8)Uspostavljanje međunarodne saradnje na naučnom/umjetičkom; kulturno-zabavnom i sportskom nivou;

9)Razvijanje ferijalne prakse u zemlji i inostranstvu, za potrebe studenata zasnovane na stručnim programima;

10)Obezbjeđivanje stručne literature, opreme, repromaterijala i drugih sredstava za poboljšanje nastave i studentskog standarda;

11)Organizovanje naučnih/umjetničkih seminara, javnih tribina, kurseva i prezentacija u saradnji sa studentima, nastavnicima i stručnim saradnicima;

12)Organizovanje studentskih putovanja i turističkih manifestacija;

13)Organizovanje kulturno-zabavnih priredbi i takmičenja;

14)Organizovanje sportskih aktivnosti studenata;

15)Raspisivanje studentskih konkursa;

16)Ostvarivanje saradnje sa privrednim subjektima, javnim ustanovama i državnim institucijama na polju srodnih djelatnosti;


Organi Studentskog parlamenta su:

a) Skupština, b) Izvršni odbor, c) Predsjednik

Skupština je najviši organ Studentskog parlamenta. Skupštinu čine od jednog do tri predstavnika svake organizacione jedinice u sastavu visokoškolske ustanove, izabrani od strane Skupštine matičnog vijeća studenata organizacione jedinice u sastavu visokoškolske ustanove.

Izvršni odbor čini ukupno 11 (jedanaest) članova i to: Predsjednik Studentskog parlamenta, Zamjenik predsjednika Studentskog parlamenta i Predsjednici stručnih komisija Studentskog parlamenta.