Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (“Sl. novine Kantona Sarajevo” broj 33/17)