SENAT UNIVERZITETA U SARAJEVU POTVRDIO ZAHTJEVE STUDENTSKOG PARLAMENTA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Uvažene kolegice i kolege,

Na 29. vanrednoj sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu POTVRĐENE su odluke Skupštine Kantona Sarajevo u vezi zahtjeva Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu.

Donesene su odluke:

– Odluke o odobrenju dodatnog ispitnog roka studentima prvog, drugog, integrisanog, stručnog i specijalističkog studija. Ispitni rok će se održati od 04.10-17.10, gdje u prvoj sedmici se polažu ispiti iz zimskog, a u drugoj sedmici ispiti iz ljetnog semestra.

– Studenti u postupku upisa u studijsku 2021/2022. godinu imaju pravo da prenesu najviše 15 ECTS studijskih bodova ili najviše tri nepoložena nastavna predmeta bez obzira na vrednovanje u narednu godinu studija. Napomena: Ovom Odlukom Senata uslovni predmeti se također mogu prenijeti, te se mogu prenositi predmeti na više godine (sa prve na treću, druge na četvrtu isl.)

– Odobrava se produženje roka za upis u narednu studijsku godinu prvog, drugog ciklusa, integrisanog, stručnog i specijalističkog studija do 20.10.2021. godine. Napomena: Produženje roka za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija odnosi se na fakultete/akademije na kojima se ne održavaju prijemni ispiti i na kojima je ostalo upražnjenih mjesta u skladu sa Planom upisa. – Produžava se rok za odbranu završnih radova za studente prvog ciklusa studija i stručnog studija zaključno sa 18.10.2021. godine.

– Početak nastave u studijskoj 2021/2022. godini za više godine prvog i drugog ciklusa, integrisanog i stručnog studija, te za prvu godinu drugog ciklusa studija pomjera se na 18.10.2021. godine, uz obavezu nadoknade nastave do punog fonda sati.