Senat UNSA: Potvrđen bezuslovni prelazak prilikom upisa u 2020/21 akademsku godinu

Na današnjoj 23. vanrednoj sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu, većinom glasova podržan je prijedlog za bezuslovan upis u 2020/21 akademsku godinu, čime je proces omogućavanja bezuslovnog upisa u potpunosti priveden kraju. Također, objavom izmjena Zakona u Službenim novinama i zvanično je potvrđen dodatni ispitni termin i svi fakulteti su ga dužni realizirati do početka nove studijske godine.
Pored potvrde bezuslovnog prenosa, odobren je produžetak upisa do 16.10.2020. godine, a početak nastave za više godine studija je pomjeren za 19.10.2020. godine.
Također, izdata je sljedeća instrukcija:
“1. Student koji želi iskoristiti pravo bezuslovnog upisa u narednu studijsku godinu, a već je izvršio predaju dokumenata za upis (obnova godine) prije donošenja ove instrukcije dužan je predati zahtjev za promjenu prijave semestra/promjenu podataka o upisu Studentskoj službi organizacione jedinice najkasnije do 16. 10. 2020. godine, ili ukoliko prilike dozvoljavaju lično izvršiti promjenu na obrascima i staviti paraf u prisustvu stručnog saradnika/ce studentske službe. Obrazac zahtjeva čini sastavni dio ove instrukcije i bit će dostupan na web stranici Univerziteta u Sarajevu.
2. Student koji želi iskoristiti pravo bezuslovnog upisa u narednu studijsku godinu a nije predao dokumente za upis/obnovu godine prije donošenja ove instrukcije dužan je postupiti po redovnoj proceduri upisa naredne godine studija. 3. Po primitku Zahtjeva za promjenu prijave semestra/promjenu podataka o upisu Studentska služba vrši izmjenu u ranije predatom Listu o prijavi semestra (broj semestra u koji se vrši upis [npr. III, V, VII, IX, XI] i u ŠV-20 obrascu (pitanja 21 i 22, a po potrebi pitanje 25), te pored napravljenih izmjena/ispravki stavlja paraf (na obrascu ŠV-20 paraf staviti sa lijeve strane pored broj pitanja, a u Listu o prijavi semestra ispod riječi SEMESTAR. U slučaju potrebe izvršiti promjenu podataka u Matičnoj knjizi. 4. Ukoliko postoji potreba za povratom uplaćenih novčanih sredstava, a na ime upisnine, školarine i sl. Student je dužan podnijeti Zahtjev za povrat novčanih sredstava nadležnoj službi na organizacionoj jedinici koji se potom upućuje na realizaciju i dalje postupanje u Pomoćni operativni centar za visoko obrazovanje (POC).”
Odobrava se i produženje roka podnošenja prijava za upis na drugi ciklus studija za fakultete/akademije na kojima se ne održavaju prijemni ispiti, ili su prijemni ispiti okončani, odnosno na kojima nema potrebe za produženjem termina za prijemni ispit zaključno sa 13. 10. 2020. godine u 23:59 sati. Za fakultete/akademije koji imaju potrebu za produženjem termina prijemnih ispita za drugi ciklus studija, prijave se primaju do 11. 10. 2020. godine do 23:59 sati. Prijemni ispit se ima održati zaključno sa 13. 10. 2020. godine.