Skupština

Skupština je najviši organ Studentskog parlamenta. Skupštinu čine od jednog do tri predstavnika svake organizacione jedinice u sastavu visokoškolske ustanove, izabrani od strane Skupštine matičnog vijeća studenata organizacione jedinice u sastavu visokoškolske ustanove. Broj delegate određuje Izvršni odbor posebnom odlukom.

 

1)Bira i razrješava Predsjednika Skupštine, Predsjednika, Zamjenika predsjednika, Studenta pravobranioca i članove Izvršnog odbor

2)Donosi Statut;

3)Donosi Poslovnik o radu Skupštine;

4)Donosi druge akte u skladu sa Statutom;

5)Stara se o zakonitom obavljanju poslova Studentskog parlamenta;

6)Razmatra i usvaja izvještaj o radu i program rada;

7)Imenuje stručna tijela Studentskog parlamenta;

8)Donosi budžet i godišnji obračun (završni račun) Studentskog parlamenta;

9)Odlučuje o dodjeli nagrada Studentskog parlamenta;

10)Prihvata izvještaje o radu organa i tijela Studentskog parlamenta;

11)Razmatra problematiku studiranja, studentskog standarda, reforme studija i druga pitanja važna za položaj studenata i kvaliteta studija te donosi zaključke koji obavezuju druge organe i tijela Studentskog parlamenta.

12)Obavlja druge poslove u skladu sa opštim aktima Studentskog parlamenta.